VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Pravidla a podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Aplikace obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti HeroInHeart.cz, se sídlem Kovářská 376, Jenštejn, 25073, Česká Republika, IČO: 09520937, DIČ: CZ09520937, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v úřadě městské části Praha 9, odboru živnostenského(dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího jako smluvních stran vzniklé v souvislosti s popř. na základě kupní smlouvy týkající se zboží prodávaného prodávajícím (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv uzavíraných mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím webové stránky a webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího ( dále jen „internetový obchod“), který je prodávajícím provozován zejména na internetové stránce HeroInHeart.cz.

1.2 Definice kupujícího. Kupujícím je pro účely těchto obchodních podmínek buď: (i) spotřebitel ve smyslu § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ ), jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále také jen „kupující spotřebitel“), nebo (ii) podnikatel, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nebo jiné smlouvy podle těchto obchodních podmínek jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále také jen „kupující podnikatel“).

1.3 Legislativa a právo. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to i za přítomnosti mezinárodního prvku. Tím nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající ze zákona.

1.4 Internetový obchod. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetového obchodu prodávajícího a další související právní vztahy.

1.5 Jazyk kupní smlouvy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském, polském, ruském, anglickém, německém, či francouzském jazyce.

1.6 Předchozí obchodní podmínky. Prodávající může znění obchodních podmínek dle svého uvážení měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozí verze obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Vytvoření uživatelského účtu. Po registraci kupujícího v internetovém obchodě může kupující přistupovat do uživatelského rozhraní kupujícího, ze kterého může provádět objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

2.2 Údaje o kupujícím. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje, které je povinen při jakékoli změně neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3 Zabezpečení. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádným způsobem odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím. Kupující není oprávněn umožnit třetím osobám využívání jeho uživatelského účtu.

2.4 Zrušení uživatelského účtu. Prodávající může zrušit uživatelský účet kdykoli bez omezení, bez udání důvodu a bez náhrady, zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři (3) roky nevyužívá nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z koupě. Smlouva (včetně obchodních podmínek).

2.5 Dostupnost uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a Internetový obchod nemusí být dostupný 24 hodin denně, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru prodávajícího nebo třetích osob. Prodávající neručí kupujícímu za tuto nedostupnost.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Nabídka zboží. Internetový obchod obsahuje specifikaci zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, tj. zejména název a hlavní vlastnosti zboží, cenu zboží a náklady na balení a dodání. Zařazení zboží nabízeného prodávajícím do internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny nabízeného zboží jsou včetně všech daní a všech souvisejících poplatků a poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Vložením nabídky zboží do webového rozhraní obchodu,

3.2 Objednávka. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

a) údaje o kupujícím,

b) informace o objednávaném zboží (objednávané zboží kupující provádí „vložením“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),

c) údaje o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,

d) údaje o požadovaném způsobu doručení zboží; a

e) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3 Potvrzení objednávky. Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat, změnit a opravit údaje uvedené kupujícím v objednávce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se na kupní smlouvu vztahují tyto obchodní podmínky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4 Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5 Zrušení objednávky nebo části objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo mimo jiné zrušit (odmítnout) objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo cena zboží dodavatelem či výrobní náklady se výrazně změnily. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena.

3.6 Uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

3.7 Lhůta pro dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že dodací lhůta uvedená u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní internetového obchodu a následně v objednávce je pouze orientační a vzhledem k technickým možnostem prodávajícího nezávazná. Kupní smlouva tedy neobsahuje ujednání smluvních stran o konkrétní lhůtě pro dodání zboží. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě přiměřené okolnostem.

3.8 Zjevně nízká pořizovací cena. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená v internetovém obchodě a/nebo následně v objednávce zjevně nižší než cena téhož zboží v místě a čase obvyklá (zejména v důsledku chyby v psaní nebo výpočtu popř. v důsledku technické chyby na straně prodávajícího apod.) nedojde k uzavření kupní smlouvy, přestože prodávající kupujícímu potvrdil přijetí objednávky. Jedná se o kupní smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neručí kupujícímu za škodu tím způsobenou.

3.9 Náklady kupujícího spojené s uzavřením kupní smlouvy. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) hradí kupující.

3.10 Změna kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy může kupující požádat prodávajícího (nejlépe elektronicky) o změnu obsahu kupní smlouvy. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení oznámení prodávajícího o přijetí změny na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen akceptovat změnu kupní smlouvy, zejména v případě, že zboží již předal třetí osobě k přepravě nebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.

3.11 Darovací smlouva. Poskytl-li prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kupujícímu jakýkoli dárek, je mezi stranami uzavřena darovací smlouva, jejíž platnost a účinnost je přímo závislá na kupní smlouvě, a darovací smlouva obsahuje rozvazovací podmínka, podle které darovací smlouva zaniká současně s kupní smlouvou (čl. 5.10), zejména v případě, že kupující využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy dle čl. 5.2, je povinen vrátit i poskytnuté dárky prodávajícím spolu s vráceným zbožím.

 

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupní cena. Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, není-li v kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak. Kupní cena tedy zahrnuje i náklady spojené s balením a dodáním zboží, není-li uvedeno výslovně jinak.

4.2 Způsoby úhrady kupní ceny. Kupující může uhradit prodávajícímu kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy následujícími způsoby:

a)) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

b) bezhotovostně platební kartou.

4.3 Splatnost kupní ceny. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (3) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

4.4 Odeslání zboží až po uhrazení kupní ceny. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před expedicí zboží kupujícímu.

4.5 Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující je povinen poskytnout všechny potřebné údaje pro vystavení daňového dokladu.

4.6 Slevy. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze sčítat ani kombinovat.

4.7 Náhrada škody. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží. zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupní smlouvy, od kterých nemůže kupující spotřebitel odstoupit. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména kupní smlouva na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro osobu kupujícího spotřebitele, jakož i zboží podléhající rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zvukových nebo obrazových záznamů a počítačů. programů, pokud kupující poškodil jejich originální obal, a ze smlouvy o dodávce novin, periodik a časopisů.

5.2 Právo kupujícího spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, a byla-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo provozovnu prodávajícího, kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující prodávajícímu zaslat do čtrnácti (14) dnů na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@heroinheart.cz . Kupující spotřebitel je oprávněn před odstoupením od kupní smlouvy vybalit zboží z původního obalu a přiměřeně vyzkoušet, zda mu zboží vyhovuje. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dříve, než prodávající odešle zboží nebo před převzetím zboží. Způsob převzetí zboží kupujícím spotřebitelem nemá vliv na možnost odstoupení, tj. kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i v případě, že zboží převzal osobně od prodávajícího. Poškození zboží nemá vliv na možnost odstoupení od smlouvy.

5.3 Vrácení zboží po odstoupení od kupní smlouvy. Při jakémkoli odstoupení od kupní smlouvy vrátí kupující zboží prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od ukončení kupní smlouvy, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. V případě prodlení kupujícího s vrácením zboží alespoň třicet (30) dnů, zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží. Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ale musí být kupujícím zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě – prodávající proto doporučuje vrátit zboží pokud možno v původním obalu, která zajistí bezpečnost zboží při přepravě. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu přiměřených nákladů na dopravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu.

5.4 Posouzení vráceného zboží prodávajícím. Prodávající je oprávněn do sedmi (7) dnů od vrácení zboží kupujícím dle bodu 5.3 provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, nadměrně opotřebeno či částečně spotřebováno kupující. Tímto ustanovením není dotčena lhůta pro vrácení obdržených peněžních prostředků uvedená v článku 5.5.

5.5 Vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem pouze tehdy, bude-li s tím kupující souhlasit nebo si to vyžádá a nevzniknou tím další náklady. Není-li však možné vrátit kupní cenu stejným způsobem či jiným bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou,

5.6 Nárok prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů na vrácení zboží. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 má prodávající nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebován nebo pokud kupující spotřebitel použil zboží v míře nad míru postačující k zjištění, zda je pro něj zboží vhodné. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečné náklady vynaložené na vrácení zboží vycházejí z nákladů uplatňovaných třetími osobami (tj. subjekty zajišťujícími odborný servis, opravy a údržbu) od prodávajícího

a) odborné posouzení stavu zboží: 300,- Kč až 5.000,- Kč;

b) odborné mytí, čištění a uvedení zboží do původního stavu: 300,- Kč až 2 000,- Kč;

c) odborné přebalení zboží: 500 Kč až 2 000 Kč;

d) doprava zboží odborným třetím osobám a zpět prodávajícímu: 300 Kč až 2 000 Kč.

5.7 Právo prodávajícího na náhradu škody. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu, zejména pokud bude vrácené zboží poškozeno, nadměrně opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.8 Možnost zápočtu ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny svůj nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů na vrácení zboží, svůj nárok na náhradu škody, svůj nárok na úrok z prodlení a svůj nárok na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

5.9 Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

a) má-li důvodnou pochybnost o skutečné totožnosti kupujícího;

b) vyjde-li najevo, že kupující již dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;

c) není-li objektivně schopen dodat kupujícímu zboží za sjednanou kupní cenu z důvodů na straně třetích osob;

d) není-li objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat zboží kupujícímu ve lhůtě přiměřené okolnostem;

e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo je třetí osoby nejsou schopny dodat;

f) pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím (čl. 3.4);

g) nezaplatil-li kupující kupní cenu řádně a včas;

h) nepřevezme-li kupující zboží řádně a včas.

5.10 Ukončení kupní smlouvy. kupní smlouva zaniká doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Ukončením kupní smlouvy nebo odstoupením od kupní smlouvy nejsou dotčeny nároky na úhradu nároků na náhradu skutečně vynaložených nákladů na vrácení zboží, nároky na náhradu vzniklé škody, nároky na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty, tato ustanovení jsou plně oddělitelná od kupní smlouvy a trvají i po ukončení kupní smlouvy. Ukončením kupní smlouvy zaniká i jakákoli darovací smlouva uzavřená mezi stranami (čl. 3.11).

 

6. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Způsob dodání. Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z nabízených možností prodávajícího. Pokud se prodávající s kupujícím na zvláštní žádost kupujícího dohodne na jiném způsobu doručení, než který prodávající aktuálně nabízí, nese nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem doručení kupující ze strany kupujícího. okamžikem, kdy prodávající předá zboží k přepravě.
Převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Kupující spotřebitel není povinen provést kontrolu zboží při převzetí (tj. vybalit zboží z originálního obalu), ale prodávající kupujícímu spotřebiteli prohlídku zboží doporučuje. Prodávající dále důrazně doporučuje kupujícímu spotřebiteli zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad zboží nepřebírat a neprodleně oznámit prodávajícímu nebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiče nebo dopravce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v internetovém obchodě prodávajícího. Podpisem dodacího listu nebo jiného dokladu o převzetí zboží kupující stvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, přičemž na pozdější reklamaci poškození obalu zboží nemůže být brán zřetel.

6.3 Prodlení kupujícího s převzetím zboží. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující odmítne zboží převzít nebo zboží bez udání důvodu nepřevezme, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhrady nákladů na dopravu (poštovné), které byl prodávající povinen uhradit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu i při splnění podmínek pro bezplatné dodání zboží.

6.4 Opětovné dodání zboží. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží popř. spojené s jiným způsobem doručení.

6.5 Dodací podmínky prodávajícího. Přepravní podmínky zboží a další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží se řídí dodacími podmínkami prodávajícího, které jsou součástí kupní smlouvy.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKLÉ Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Odpovědnost prodávajícího dle občanského zákoníku. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím ohledně práv kupujícího z vadného plnění (zboží), včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

KVALITA PŘI PŘEVZETÍ

Kvalita při přijetí. Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávané zboží nemá při převzetí vady, tj. že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si kupující a prodávající sjednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na na základě jejich reklamy,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e) zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

V případě kupujícího podnikatele se převzetím zboží rozumí předání zboží prodávajícím příslušnému dopravci.

7.3 Projev vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4 Právo na prohlídku zboží. Umožňuje-li to povaha zboží, má kupující spotřebitel právo na to, aby bylo zboží znovu zkontrolováno nebo mu bylo předvedeno jeho fungování.

7.5 Podstatné porušení kupní smlouvy. Pokud vada způsobí podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující oznámí prodávajícímu právo podle a) až d) tohoto článku při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Neuplatní-li kupující své právo včas, má práva, jako by porušení kupní smlouvy bylo nepodstatné.

Nepodstatné porušení kupní smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dále může kupující spotřebitel požadovat odstranění vad za podmínek uvedených v čl. 7.7. Jiné vady může Prodávající odstranit dle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

ZÁKONNÁ POVINNOST VADNÉHO PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE

7.7 Výskyt vady. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí tohoto zboží. Kupující spotřebitel je v takovém případě oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, spotřebitel může požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Kupující-spotřebitel má právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti v případě odstranitelné vady také v případě, že nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Kupující spotřebitel má v takovém případě rovněž právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, nebo neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě nebo pokud by to kupujícímu spotřebiteli působilo odstranění vady značné obtíže. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím zboží o vadě věděl nebo vadu sám způsobil.

7.8 Výjimky z vad. Kupující spotřebitel není oprávněn uplatnit právo z vady podle čl. 7.7 v případě:

a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

b) mechanickým poškozením zboží zaviněným Kupujícím spotřebitelem nebo třetí osobou;

c) vady vzniklé neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním nebo údržbou, nedbalou péčí o zboží nebo neoprávněnou manipulací se zbožím;

d) vady vzniklé nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží v rozporu s dokumentací výrobce nebo obecnými zásadami použití zboží;

e) vady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci výrobce nebo podmínkám odpovídajícím běžnému užívání zboží;

f) závady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly, jako je voda, oheň, vítr, země nebo jinými extrémními přírodními nebo fyzikálními procesy; nebo

g) vyžaduje-li to povaha věci.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.9 Uplatnění reklamace. Práva kupujícího z vadného plnění (vady zboží) podle tohoto článku 7 (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího v místě podnikání prodávajícího určeném k přijímání reklamací. Kupující podnikatel je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu zjistit včasnou prohlídkou a dodatečnou péčí, jinak mu soud právo z vad zboží nepřizná. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit prodávajícímu reklamované zboží spolu s příslušenstvím, které je nutné k posouzení vad zboží. Kupující je povinen při uplatnění reklamace prokázat prodávajícímu, že je oprávněn reklamaci uplatnit, minimálně předložením kopie dokladu o koupi zboží (faktury), kopie záručního listu či jiným věrohodným způsobem. Kupující není povinen předat prodávajícímu originál dokladu o koupi zboží (fakturu), originál záručního listu, originální obal zboží ani návod k použití. Prodávající doporučuje kupujícímu doručit zboží k reklamaci pokud možno v originálním obalu, který zajistí bezpečnost zboží při přepravě. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající doporučuje kupujícímu uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace řádně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil,

7.10 Potvrzení. Prodávající běžně nevydává písemné potvrzení o rozsahu a době trvání svých povinností v případě vadného plnění (dále jen „potvrzení“) ohledně prodávaného zboží, neboť k reklamaci postačí doklad o koupi (faktura). Na žádost kupujícího spotřebitele je však prodávající povinen vydat kupujícímu spotřebiteli potvrzení. Potvrzení musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. V případě potřeby prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem vysvětlí obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti a způsob uplatnění práv z ní vyplývajících. V potvrzení prodávající rovněž uvede, že ostatní práva kupujícího spotřebitele související s koupí zboží tím nejsou dotčena. Nesplněním těchto povinností není dotčena platnost potvrzení.

7.11 Lhůty pro vyřízení reklamací. Po uplatnění reklamace rozhodne prodávající o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. Po celou dobu provozní doby musí být v provozovně prodávajícího přítomen řešitel reklamace. Reklamaci včetně odstranění vady je prodávající povinen vyřídit v následujících lhůtách:

a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jeho uplatnění;

b) případně v delší lhůtě, na které se prodávající a kupující dohodnou.

Nedodržení výše uvedené lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

7.12 Vady zboží druhé jakosti nebo použitého zboží. Má-li zboží jakosti II prodávané za nižší cenu nebo použité zboží vadu, z níž je prodávající zavázán níže, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pouze zboží, které je takto prodávajícím v internetovém obchodě a následně v objednávce zřetelně označeno a které je prodáváno za cenu nižší, než je běžná cena zboží bez vad, zejména z důvodu nepodstatného mechanického poškození, které nemá vliv na funkci. a užitnosti zboží nebo v důsledku poškození nebo znečištění obalu zboží, se považuje za jakost II.

7.13 Volba práva z odpovědnosti za vady zboží. Kupující spotřebitel není oprávněn uplatňovat jiná práva z odpovědnosti za vady zboží, než která vyplývají ze zákona a jsou uvedeny v článcích výše, pokud se s prodávajícím písemně nedohodne jinak. Jakmile si kupující spotřebitel zvolí právo z odpovědnosti za výrobek a uplatní jedno z možných práv, je vázán svou vůlí a není oprávněn volbu vykonávaného práva jednostranně měnit. Jiné právo z důvodu téže vady je kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit pouze v případě, že uplatněné právo zaniklo (např. pro nemožnost plnění) nebo pokud vada, pro kterou bylo právo uplatněno, získala nový charakter.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Výhrada vlastnického práva. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny za zboží.

8.2 Dárkový poukaz. Kupující má možnost ve webovém rozhraní obchodu zakoupit dárkový poukaz za kupní cenu odpovídající hodnotě dárkového poukazu, nebo může prodávající kupujícímu dárkový poukaz bezplatně poskytnout, zejména jako vyjádření poděkování Kupujícímu za řádně splněnou kupní smlouvu. Dárkový poukaz lze uplatnit při nákupu zboží z internetového obchodu, pokud to prodávající u konkrétního zboží umožňuje, a to pouze do doby uzavření kupní smlouvy. Po uzavření kupní smlouvy již nelze dárkový poukaz uplatnit na zakoupené zboží (např. při převzetí zboží). Dárkový poukaz obsahuje kód složený z číslic a písmen, po jehož zadání bude kupní cena zboží ihned snížena o hodnotu dárkového poukazu. proto poškození nebo ztráta dárkového poukazu není důvodem ke zrušení, tj. pokud kupující prokáže, že dárkový poukaz získal nebo zakoupil, může prodávající vystavit nový dárkový poukaz ve stejné hodnotě. Pokud kupující zakoupil dárkový poukaz, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající poskytl kupujícímu spotřebiteli dárkový poukaz zdarma a kupující spotřebitel následně odstoupí od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2, není prodávající povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit zaplacený dárkový poukaz ani vystavit nový dárkový poukaz kupujícímu spotřebiteli. Další podmínky použití dárkových poukazů mohou být uvedeny na webových stránkách nebo v internetovém obchodě. prodávající může vystavit nový dárkový poukaz ve stejné hodnotě. Pokud kupující zakoupil dárkový poukaz, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající poskytl kupujícímu spotřebiteli dárkový poukaz zdarma a kupující spotřebitel následně odstoupí od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2, není prodávající povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit zaplacený dárkový poukaz ani vystavit nový dárkový poukaz kupujícímu spotřebiteli. Další podmínky použití dárkových poukazů mohou být uvedeny na webových stránkách nebo v internetovém obchodě. prodávající může vystavit nový dárkový poukaz ve stejné hodnotě. Pokud kupující zakoupil dárkový poukaz, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající poskytl kupujícímu spotřebiteli dárkový poukaz zdarma a kupující spotřebitel následně odstoupí od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2, není prodávající povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit zaplacený dárkový poukaz ani vystavit nový dárkový poukaz Kupujícímu spotřebiteli. Další podmínky použití dárkových poukazů mohou být uvedeny na webových stránkách nebo v internetovém obchodě. V případě, že prodávající poskytl kupujícímu spotřebiteli dárkový poukaz zdarma a kupující spotřebitel následně odstoupí od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2, není prodávající povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit zaplacený dárkový poukaz ani vystavit nový dárkový poukaz Kupujícímu spotřebiteli. Další podmínky použití dárkových poukazů mohou být uvedeny na webových stránkách nebo v internetovém obchodě. V případě, že prodávající poskytl kupujícímu spotřebiteli dárkový poukaz zdarma a kupující spotřebitel následně odstoupí od kupní smlouvy v souladu s čl. 5.2, není prodávající povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit zaplacený dárkový poukaz ani vystavit nový dárkový poukaz Kupujícímu spotřebiteli. Další podmínky použití dárkových poukazů mohou být uvedeny na webových stránkách nebo v internetovém obchodě.

8.3 Autorská práva. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nepodnikne žádné kroky, které by jemu nebo třetím osobám umožnily narušit nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo jiné součásti internetového obchodu.

8.4 Používání internetového obchodu. Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly nepříznivě ovlivnit provoz internetového obchodu. Internetový obchod lze používat pouze v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho účelem.

8.5 Informace uvedené v internetovém obchodě. Kupující bere na vědomí, že informace uvedené v internetovém obchodě jsou prodávajícím přebírány od třetích osob a mohou tedy obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Informace uvedené v e-shopu se vztahují k jednotlivým modelovým řadám zboží a mezi těmito informacemi nebo vyobrazením zboží a skutečným stavem mohou být rozdíly v nepodstatných detailech, příslušenství nebo vzhledu zboží.

8.6 Zvláštní záruky a záruky. Prodávající neposkytuje žádné jiné záruky nebo záruky než ty, které vyplývají ze zákona a které poskytují třetí strany nad rámec zákona. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.7 Odpovědnost prodávajícího. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za ušlý zisk nebo přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné škody způsobené použitím informací poskytnutých v e-shopu. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku použití internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s podmínkami a zásadami uvedenými v části zásady ochrany osobních údajů.

9.2 Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve vztahu k prodávajícímu může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 

10. ODESÍLÁNÍ

10.1 Forma a způsob dodání. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či v objednávce.

10.2 Doba dodání. 

Zpráva je doručena:

a) V případě doručování elektronickou poštou okamžikem přijetí na server příchozí pošty, pokud se nevrátí odesílateli jako nedoručené nebo se odesílatel jinak nedozví, že zpráva nebyla doručena, za předpokladu, že je neporušenost zprávy zasílané elektronickou poštou mohou být zabezpečeny certifikátem,

b) v případě osobního předání nebo doručení provozovatelem poštovních služeb převzetím zásilky příjemcem,

c) v případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odmítnutím převzetí zásilky, odmítne-li adresát (případně osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, pokud zásilka je uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že adresát nebyl o uložení informován.

 

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecnými soudy.

11.2 Kupující spotřebitel má v souladu se zákonem právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů je Česká obchodní inspekce. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.coi.cz . Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh kupujícího spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodaří vyřešit přímo s prodávajícím. Žádost lze podat do 1 roku ode dne, kdy kupující spotřebitel poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Souhlas kupujícího s obchodními podmínkami. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího a že je bez výhrad přijímá. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami prodávajícího není možné.

12.2 Smluvní pokuty. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, že škoda přesahuje smluvní pokutu. Náhrada škody se do náhrady nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

12.3 Živnostenský list. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.4 Salvátorská doložka. Pokud některé ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek a podmínky, uzavřenou smlouvu nebo jiná ujednání. V takových případech jsou strany povinny nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít v co největší míře stejný význam a účinek jako záměr ustanovení, které má být nahrazeno.

12.5 Postoupení pohledávek a závazků. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může postoupit jakékoli své pohledávky vůči kupujícímu na třetí stranu. Kupující jako podnikatel může postoupit jakékoli své pohledávky vůči prodávajícímu na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

12.6 Archivace kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v souladu se zákonem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.7 Kontakt. Kontaktní údaje prodávajícího
adresa pro doručování: HeroInHeart cz, Kovářská 376, 25073, adresa elektronické korespondence: info@heroinheart.cz ,telefon: +420 773 775 087

12.8 Účinnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 06.01.2022.

 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje a osobní údaje bude dle níže uvedených podmínek zpracovávat HeroInHeart.cz, se sídlem Kovářská 376, Jenštejn, 25073, Česká Republika, IČO: 09520937, DIČ: CZ09520937, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v úřadě městské části Praha 9, odboru živnostenského jako provozovatel internetového obchodu www.heroinheart.cz a správce osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

  

 1. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme? 


Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů , a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „nařízení“) a v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s nákupem zboží nebo používáním služby (např. Když si objednáte zboží z online obchodu, přihlaste se k odběru newsletteru HeroInHeart.cz nebo podejte stížnost).

To zahrnuje následující osobní údaje:

• Křestní jméno a příjmení

• Emailová adresa

• Telefonní číslo

• Adresa bydliště nebo doručování

• Heslo v zašifrované podobě

• Profilové informace, jako je pohlaví

Zpracováváme také údaje, které o vás získáme při nákupu zboží nebo využívání našich služeb. Tato data zahrnují:

• IP adresa

• Soubory cookie

• Podrobnosti o prohlížeči a zařízení

• Geografické údaje

 • Údaje týkající se uskutečněných nákupů (např. druh, cena zboží, datum nákupu)

• Jakýkoli jiný online identifikátor

Všechny tyto osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedených účelů.

2. Pro jaké účely a na základě jakého právního zmocnění vaše osobní údaje zpracováváme?

• Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží v e-shopu

◦ Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také pro splnění zákonných daňových povinností.

◦ V případě vytvoření objednávky shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:


– jméno, příjmení, adresa bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

◦ Poskytnutí těchto osobních údajů je předpokladem pro uzavření či změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží především k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a ke kontaktování za účelem dodání objednaného zboží.

• Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním stížností, dotazů nebo stížností

◦ Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění našich smluvních a zákonných povinností. V souvislosti s vyřizováním reklamací

 zpracováváme osobní údaje také pro účely našich oprávněných zájmů pro případ případného sporu z reklamace.

◦ Při vyřizování reklamací shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:


– jméno, příjmení, adresa bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o zakoupeném zboží.

• Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodní sdělení)

◦ V případě, že si zaregistrujete svou e-mailovou adresu k odběru newsletterů, budeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu


– e-mailová adresa, na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti . Vaše Osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co zaregistrujete svou e- mailovou adresu k odběru newsletterů na HeroInHeart.cz a poté tuto registraci dokončíte potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů v přijaté e-mailové zprávě. Pokud nebude registrace dokončena výše uvedeným způsobem, bude vaše e-mailová adresa bez zbytečného odkladu odstraněna.

◦ V případě stávajících zákazníků můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v následujícím

 rozsahu:


– jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo

◦ za výše uvedeným účelem na základě oprávněného zájmu.

• Zpracování zákaznických údajů se souhlasem pro marketingové a komerční účely

◦ Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, budeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu:


– jméno, příjmení, pohlaví, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané z cookies a podobně technologie, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně další online identifikátory,především za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb HeroInHeart.cz nebo třetích osob a v souvislosti s oslovováním zákazníka, prostřednictvím všech prostředků internetové reklamy a prostřednictvím elektronických komunikací sloužících k zasílání personalizovaných nabídkových e-mailů, cílené reklamy a jiných obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

• Používání cookies a analýza webových stránek ◦ Používáte-li web HeroInHeart, souhlasíte se

shromažďováním cookies, které na našem webu používáme ke zlepšení fungování webu, k vyhodnocování jeho návštěvnosti a k optimalizaci marketingových aktivit, tj. k nabízení reklamy na

 zboží na základě vyhodnocení Vašeho zájmu o

zboží.

Co jsou cookies a k čemu je používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, které webová stránka, kterou navštívíte, odesílá do vašeho prohlížeče, který je ukládá ve vašem počítači a běžně se používají k rozlišení mezi uživateli. Uživatel však není z těchto informací identifikovatelný. Soubory cookie pomáhají zapamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, takže je nemusíte znovu zadávat, když se vrátíte na webovou stránku nebo přejdete z jedné webové stránky na druhou.

Soubory cookie pomáhají usnadnit nakupování a procházení webu. Soubory cookie se používají zejména k:

• Zajistěte správnou funkčnost našich webových stránek tak, abyste proces objednávky zboží dokončili s co nejmenšími obtížemi;

• Zajištění bezpečného přihlášení, ověření uživatelů, zabránění podvodnému použití přihlašovacích údajů a ochrana uživatelských dat před přístupem neoprávněných stran;

• Ukládání přihlašovacích údajů našich zákazníků, aby je nemuseli pokaždé znovu zadávat;

• zapamatování obsahu nákupního košíku;

• zajištění přizpůsobení vzhledu webu preferencím a

požadavkům návštěvníků;

• Analýza uživatelského provozu, chování, preferencí a zájmů;

• Zajišťování reklamy na zboží dle zájmu uživatele.

 Náš web HeroInHeart.cz používá soubory cookie, které

lze z hlediska platnosti rozdělit na dva typy . Dočasné soubory cookie, tzv. „soubory cookie relace“ , které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „trvalé soubory cookie“ , které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné soubory cookie umožňují uchování informací při přechodu z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu znovu zadávat určité informace. Jakmile je prohlížeč zavřen, budou odstraněny z vašeho zařízení. Trvalé soubory cookie pomáhají identifikovat váš počítač, ale pokud se znovu vrátíte na naše webové stránky, neumožňují vás jakkoli osobně identifikovat.

Cookies se dělí podle funkce na:

• konverze , které vám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;

• sledování (tracking), které v kombinaci s konverzními pomáhá analyzovat výkon různých prodejních kanálů;

• remarketing , který umožňuje personalizaci obsahu reklamy a správné cílení;

• analytické , které nám pomáhají zlepšit uživatelskou zkušenost našich webových stránek tím, že pochopíme, jak je uživatelé používají;

• zásadní , které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně použity třetími stranami a které například přímo podporují naše reklamní aktivity („cookies třetích stran“). Například informace o produktech

 

 zakoupených návštěvníky našich stránek mohou být zobrazeny reklamní agenturou pro lepší přizpůsobení zobrazení internetových reklamních bannerů na vámi prohlížených webových stránkách. Z těchto informací vás však nelze žádným způsobem osobně identifikovat.

Naše webové stránky používají soubory cookie třetích stran.

ZMĚŇTE SVÉ NASTAVENÍ COOKIES

Používáním našeho webu HeroInHeart.cz souhlasíte s používáním souborů cookie. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech cookies, můžete shromažďování cookies zabránit změnou nastavení vašeho

prohlížeče. Pokud tak učiníte, možná budete muset nastavit některé možnosti ručně při každé návštěvě našeho webu a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak soubory cookie fungují a jak je spravovat nebo mazat, navštivte

webové stránky www.youronlinechoices.com konsorcia World Wide Web . Jedná se o výkonný nástroj pro správu souborů cookie se schopností blokovat soubory cookie.

3. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

• Vaše osobní údaje v případě nákupu zboží v e-shopu zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, dále po dobu nezbytnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2

   

 let ode dne uplynutí záruční doby pro účely oprávněných zájmů HeroInHeart.cz (viz

výše). Vystavené daňové doklady jsou archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

• V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely nebo pro zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění budou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, neovlivní to zpracování vašich osobních údajů prováděné HeroInHeart.cz pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů.

4. Kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Kromě nás a našich zaměstnanců mohou osobní údaje pro výše popsané účely zpracovávat také partneři HeroInHeart.cz . Externí partnery, kteří mohou zpracovávat vaše osobní údaje jako zpracovatelé, pečlivě vybíráme a osobní údaje svěřujeme pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky, že budou přijata vhodná technická a organizační opatření, která zabrání zejména náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zveřejňování nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, které se přenášejí, uchovávají nebo jinak zpracovávají.

 

 Vaše údaje předáme subjektům, které s námi spolupracují při plnění smlouvy o prodeji Vámi zakoupeného zboží:

(a) V závislosti na


Vámi zvoleném způsobu doručení zboží budeme Vaše údaje potřebné k doručení zboží sdílet jednomu z následujících subjektů: – Přepravní společnost (Packeta)


– PPL


– DHL


– ČESKÁ POŠTA


– Jiné subjekty, které budou poskytovat doručovací služby v budoucnu.

Kromě toho jsme povinni předávat některé vaše osobní údaje podle platných právních předpisů, například státním orgánům, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

5. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

V souvislosti se svými osobními údaji máte jako subjekt údajů následující práva:

• Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování založeno na souhlasu, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů z cookies lze zabránit úpravou vašeho webového prohlížeče nastavení);

 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme či nikoli, a pokud ano, právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

• Právo na přenositelnost údajů (právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci; a právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému správci regulátor tam, kde je to technicky proveditelné);

• Právo na opravu (právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají);

• Právo na omezení zpracování (právo požadovat, abychom omezili zpracování, mimo jiné v případě, kdy ověřujeme přesnost údajů za účelem uplatnění práva na opravu; nebo pokud jsou osobní údaje z naší strany zpracovávány protiprávně, ale Vy je nepožadujete vymazání);

• Právo na výmaz (právo požadovat, abychom vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, a to i v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme vaše osobní údaje zpracovávali údaje a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování; nebo pokud by osobní údaje byly námi zpracovávány protiprávně);

• Právo vznést námitku (právo požadovat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu);

 • Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů .

6. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese HeroInHeart.cz, Kovářská 376, Jenštejn, 25073, nebo e-mailem na info@heroinheart.cz .